O nama

Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03) određeno je da se radi upravljanja, gradnje, korištenja i održavanja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značenja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava), radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet, od kojih 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značenja.


Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 112/93 i 96/94) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (NN br. 20/94, 40/94 i 98/94). Za potrebe izvještavanja Županijskog poglavarstva izrađuju izvješća utemeljena na Zakon o proračunu (NN br. 96/03) i propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo.

Djelatnost lučke uprave je, prema čl. 50 Zakona:
•    briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
•    gradnja i održavanje lučke podgradnje;
•    stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
•    osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
•    osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes ostalih gospodarskih subjekata;
•    usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
•    donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
•    ostali poslovi utvrđeni zakonom.


Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prihodi lučke uprave su:
•    lučke pristojbe
•    naknada od koncesija za lučke djelatnosti
•    sredstva iz proračuna osnivača
•    ostali prihodi.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

Od 2020. godine na snazi je petogodišnji plan sigurnosne zaštite luke Opatija. PFSO za županijsku lučku upravu Opatija-Lovran-Mošćenička Draga je Alessandra Selak, T: 091/1701706, e: info@portopatija.hr

Temeljem članka 14. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga lučkom upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno viječe ima pet članova. Dva člana i predsjednika Upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana imenuje Ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova lučke kapetanije na čijem području je središte Lučke uprave i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika konsesije koji imaju koncesiju na području Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine i započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upavnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2021. – 2025. su:

 • Kristian Tončić (PGŽ) predsjednik
 • Toni Družeta (PGŽ)
 • Robert Dundara (PGŽ)
 • Andrea Dešković (Ministarstvo)
 • Mario Šikić (koncesionar)

Upravno vijeće:

 • donosi godišnji program rada i razvoja luka koji obuhvaća i financijski plan, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave, uz suglasnost Župana, te uz prethodno prikupljeno mišljenje nadležnog Ministarstva i suglasnosti ministra nadležnog za pomorstvo.
 • donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
 • donosi odluku o namjeri davanja koncesije i odlučuje o davanju koncesija sukladno odredbama Zakona,
 • odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga Županu putem upravnog tijela Županije nadležnog za pomorstvo,
 • donosi lučke tarife,
 • odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi, o imenovanju i opozivu ravnatelja te o zaključenju ugovora o zapošljavanju i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja,
 • donosi Statut Lučke uprave uz suglasnost Županijske skupštine,
 • donosi akte kojima se utvrđuje red u luci i uvjeti korištenja lukom,
 • raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i imenuje ga na prijedlog natječajne komisije uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo,
 • utvrđuje lučke uzance,
 • rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba, a nadzor nad tim aktima obavlja nadležno ministarstvo,
 • obavlja i druge poslove koji su mu sastavljeni u nadležnost Zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom.

Poziv za 37. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 29. svibnja 2024.
Poziv za 36. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 3. svibnja 2024.
Zapisnik sa 36. sjednice UV ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, 3. svibnja 2024.
Poziv za 35. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 24. travnja 2024.
Zapisnik sa 35. sjednice UV ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, 24. travnja 2024.
Poziv za 34. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 28. ožujka 2024.
Poziv za 34. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 28. ožujka 2024. dodatak
Zapisnik sa 34. sjednice UV ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, 28. ožujka 2024.

Poziv za 34. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 28.03.2024.

Poziv za 33. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 18.03.2024.

Zapisnik sa 33. sjednice UV ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, 18. ožujka 2024.

Poziv  za 32. elektronsku sjednicu UV -28.02.2024.

Zapisnik sa 32. sjednice UV ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, 28. veljače 2024.

Poziv za 31. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 5.02.2024.

Zapisnik sa 31. sjednice UV ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, 05. veljače 2024

Poziv za 30. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 21.12.2023.
Zapisnik sa 30. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 21.12.2023.

Poziv za 29. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 7.12.2023.
Zapisnik sa 29. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 7.12.2023.

Poziv za 28. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 1.12.2023.
Zapisnik sa 28. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 1.12.2023.

Poziv za 27. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 7.11.2023.
Zapisnik sa 27. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 7.11.2023.

Poziv za 26. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 2.11.2023.
Zapisnik sa 26. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 2.11.2023.

Poziv za 25. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 26.07.2023.
Zapisnik sa 25. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 26.07.2023.

Poziv za 24. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 26.06.2023.
Zapisnik sa 24. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 26.06.2023.

Poziv za 23. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 23.05.2023.
Zapisnik sa 23. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 23.05.2023.

Poziv za 22. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 17.04.2023.
Zapisnik sa 22. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 17.04.2023.

Poziv za 21. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 28.03.2023.
Zapisnik sa 21. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 28.03.2023.

Poziv za 20. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 28.02.2023.
Zapisnik sa 20. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 28.02.2023.

Poziv za 19. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 27.12.2022.
Zapisnik sa 19. sjednice UV, 27.12.2022.

Poziv za 18. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 20.12.2022.
Zapisnik sa 18. sjednice UV, 20.12.2022.

Poziv za 17. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga 08.11.2022
Zapisnik sa 17. sjednice UV, 08.11.2022.

Poziv za 16. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga 11.10.2022.
Zapisnik sa 16. sjednice UV, 11.10.2022

Poziv za 15. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga 23.09.2022.
Zapisnik sa 15. sjednice UV, 23.09.2022.

Poziv na 14. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga 26.08.2022.
Zapisnik sa 14. sjednice UV, 26.08.2022.

Poziv na 13. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička draga 04.08.2022.
Zapisnik sa 13. sjednice UV, 04.08.2022.

Poziv na 12. sjednice UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 04.07.2022.
Zapisnik sa 12. sjednice UV, 04.07.2022.

Poziv na 11. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 24.06.2022.
Zapisnik sa 11. sjednice UV, 24.06.2022.

Poziv na 10. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 03.06.2022.
Zapisnik sa 10. sjednice UV, 03.06.2022.

Poziv na 9. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga 25.05.2022.
Zapisnik sa 9. sjednice UV 25.05.2022.

Poziv na 8. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, 19.05.2022.
Zapisnik sa 8. sjednice UV 19.05.2022.

Poziv na 7. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 7. sjednice UV

Poziv na 6. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 6. sjednice UV

Poziv na 5. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 5. sjednice UV

Poziv na 4. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 4. sjednice UV

Poziv na 3. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 3. sjednice UV

Poziv na 2. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 2. sjednice UV

Poziv na 1. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 1. sjednice UV

PRETHODNI MANDAT UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv na 48. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 48. sjednice UV

Poziv na 47. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 47. sjednice UV

Poziv na 46. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 46. sjednice UV

Poziv na 45. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 45. sjednice UV

Poziv na 44. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 44. sjednice UV

Poziv na 43. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 43. sjednice UV

Poziv na 42. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 42. sjednice UV

Poziv na 41. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 41. sjednice UV

Poziv na 40. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 40. sjednice UV

Poziv na 39. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 39. sjednice UV

Poziv na 38. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 38. sjednice UV

Poziv na 37. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 37. sjednice UV

Poziv na 36. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 36. sjednice UV

Poziv na 35. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 35. sjednice UV

Poziv na 34. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 34. sjednice UV

Poziv na 33. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 33. sjednice UV

Poziv na 32. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 32. sjednice UV

Poziv na 31. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 31. sjednice UV

Poziv na 30. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 30. sjednice UV

Poziv na 29. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 29. sjednice UV

Poziv na 28. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 28. sjednice UV

Poziv na 27. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 27. sjednice UV

Poziv na 26. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 26. sjednice UV

Poziv na 25. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 25. sjednice UV

Poziv na 24. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 24. sjednice UV

Poziv na 23. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 23. sjednice UV

Poziv na 22. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 22. sjednice UV

Poziv na 21. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 21. sjednice UV

Poziv na 20. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 20. sjednice UV

Poziv na 19. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 19. sjednice UV

Poziv na 18. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 18. sjednice UV

Poziv na 17. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 17. sjednice UV

Poziv na 16. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 16. sjednice UV

Poziv na 15. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 15. sjednice UV

Poziv na 14. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 14. sjednice UV

Poziv na 13. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 13. sjednice UV

Poziv na 12. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 12. sjednice UV

Poziv na 11. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 11. sjednice UV

Poziv na 10. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 10. sjednice UV

Poziv na 9. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 9. sjednice UV

Poziv na 8. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 8. sjednice UV

Poziv na 7. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 7. sjednice UV

Poziv na 6. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 6. sjednice UV

Poziv na 5. sjednicu UV ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Zapisnik sa 5. sjednice UV

Alessandra Selak

Translate