Luka Opatija - privezište Portić

Luka Opatija-privezište Portić (ϕ=45° 20ʹ N ; λ=14° 18,4ʹ E)

 

Definira se kao luka lokalnog značaja i koristi se za privez plovila domicilnog stanovništva tokom cijele godine.  Lučko područje definirano je čl. 90.  Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Opatija-privezište Portić obuhvaća površinu od 14.251 mod čega 587 m2 kopnenog dijela i 13.664 m2 morskog područja.

 

Luka se sastoji od zaštitnih molova i obala za privez plovila. Zaštitni molovi na ulazu luke su dužine 10+10=20 metara i imaju funkciju obrane akvatorija luke i služe za privez plovila. Molovi su masivnog tipa gradnje od kamena i betona, u dobrom su stanju uporabe. Obale za privez plovila su dužine 50 metara dubine do 1 metra, masivnog su  tipa gradnje od kamena i betona. Luka je opremljena napravama za privez komunalnih plovila za 13 plovila i malim navozom.

Translate