Luka Opatija

Luka Opatija-putnička luka + privezište Dražica 

(ϕ=45° 20,2ʹ N ; λ=14° 19,0ʹ E)

 

Definira se kao putnička luka otvorena za javni promet županijskog značaja i od osobitog međunarodnog gospodarskog značaja za RH (prema Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije  NN 3/2015, 38/2015, 98/2019, 47/2020 s prioritetom putničkog i izletničkog turizma, za prihvat brzih i vrlo brzih putničkih brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi, kao i prihvat domaćih i stranih brodova, brodica i jahti).  Lučko područje definirano je čl. 90.  Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Luka Opatija-putnička luka + privezište Dražica obuhvaća površinu od 1.622.724m2 od čega 7.497 m2 kopnenog dijela i 1.615.227 mmorskog područja.

 

Luka se sastoji iz operativne obale u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u međunarodnom prometu u dužini od 110 m, operativne obale u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u domaćem prometu u dužini 50 m + 60 m + 30 m + 15 m + 60 m i operativne obale za opskrbu plovila gorivom u dužini od 34 m. Luka Opatija ima 43 nautičkih vezova od čega je 37 na nautičkom sidrištu kao i sidrište za prihvat većih putničkih brodova. Sidrište se nalazi ispred luke i definirano je točkama:

 

A             45°20´43´´N        14°19´44´´E

B             45°20´20´´N        14°20´22´´E

C             45°19´45´´N        14°19´42´´E

D            45°19´59´´N        14°19´11´´E

E             45°20´17´´N        14°19´14´´E

 

 

Svi dijelovi-objekti luke, su masivnog tipa gradnje od kamena i betona i u dobrom su stanju za uporabu.

 

Luka Opatija s privezištem  Dražica ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 212 vezova.

 

Luka Opatija ima pristanište za tendere i barkariole, te parkiralište.

 

Luka je opremljena napravama za privez plovila ,lučkim svijetlom, dizalicom za plovila nosivosti pet tona i manjom ručnom dizalicom za plovila, te malim navozom za plovila kao i spremištima za alate. Luka također ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

 

U sklopu luke nalaze se na vidljivom mjestu kontejneri za smeće te eko skladišta zajedno s eko kontejnerom za otpadna ulja, eko kontejnerom za stare akomulatore i eko kontejnerom za rabljene i zauljene krpe.

 

Smještaj u gradu pruža sve ostale usluge višeg standarda.

 

Privezište  Dražica koje se nalazi uz samu luku Opatija sastoji se iz lukobrana dužine cca 20m i obala za privez plovila od jednog metra do dva, funkcionira kao obrana akvatorija luke i služi za privez brodica. Masivnog je tipa gradnje, od kamena i  betona, i u dobrom je stanju za uporabu.

 

Luka se sastoji i od komunalnih vezova koje koristi domaće stanovništvo. U sklopu privezišta nalaze se i spremišta za alate, te mali navoz za plovila.

 

Luka je opremljena napravama za privez brodica.

Translate