Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Županijskoj lučkoj upravi Opatija – Lovran – Mošćenička Draga:

  • putem telefona na broj +385 51 271 797
  • putem elektroničke pošte: info@portopatija.hr
  • poštom ili donijeti osobno na adresu Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, Viktora cara Emina 3, 51410 Opatija od 08.00 do 11.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Barbara Lenac

e-pošta: tajnistvo@portopatija.hr 
tel: +385 51 271 797

 

INTERNE ODLUKE

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

IZVJEŠĆA:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UREĐUJU

Opći propisi

Europski propisi

 

Izmjene i dopune pravilnika o održavanju reda u luci i uvjetima korištenja luka na području Lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Pravilnik o korištenju službene odjeće i obuće

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Statut Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju redu u luci i uvjetima korištenja luka na području lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Pravilnik održavanja reda u luci i uvjetima korištenja luka na području lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Pravilnik za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga (PRILOG 1PRILOG 2PRILOG 3PRILOG 4PRILOG 5PRILOG 6PRILOG 7)
Pravilnik o provođenju postupka nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Izmjena Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Opatija – Lovran -Mošćenička Draga
Pravilni o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka (Prilog I, Prilog IIPrilog IIIPrilog IV)
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH UVJETA ORG.NAPLATE PARKIRANJA

Pravilnik o postupcima naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja od korisnika usluga
Pravilnik o postupcima izdavanja računa naplaćenih gotovinom i polog gotovine
PRAVILNIK O ZABRANI ZLOUPORABE ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI NA MJESTU RADA

PLAN UPRAVLJANJA LUČKIM PODRUČJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2024. GODINU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU ŽLU OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

IZVJEŠTAJ O OSTVARNJU GODISNJEG PLANA RADA S FINANCIJSKIM IZVJESTAJEM ZLU OLMD ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU ŽLU OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽLU OLMD ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKI PLAN za 2022. godinu
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2022. godinu

FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2021. godinu
Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2021. godinu

3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2020. godinu
3. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2020. godinu
2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2020. godinu

2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2020. godinu

1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2020. godinu
1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2020. godinu
FINANCIJSKI PLAN za 2020. godinu
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2020. godinu
Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

2. FINANCIJSKI PLAN II. Izmjena za 2019. godinu
2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKA za 2019. godinu
1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2019. godinu
1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA za 2019. godinu
FINANCIJSKI PLAN za 2019. godinu
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2019. godinu
 Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu
Izvješće o radu za 2019. godinu

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA za 2018. godinu
1. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA za 2018. godinu
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za 2018. godinu
FINANCIJSKI PLAN za 2018. godinu
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2018. godinu
Izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu
• Izvješće o radu za 2018. godinu

Translate