Luka Volosko

Luka Volosko (ϕ=45° 20,9ʹ N ; λ=14° 19,6ʹ E)

 

Lučko područje definirano je čl. 91.  Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije  (»Službene novine« broj 40/2020).

 

Definira se kao luka otvorena za javni promet lokalnog značenja.

 

Luka Volosko obuhvaća površinu od 55.913 m2, od čega 3.139 mkopnenog područja i 52.774 mmorskog područja.

 

Luka se sastoji iz zaštitnog operativnog lukobrana, operativnog gata, obala za privez brodica i mandraća za brodice. Zaštitni lukobran je dužine 90 metara, dubine uz lukobran od 2.3 metra do 4.1 metra. Operativni gat je dužine 54 metra, dubine uz gat od 2.3 do 3.7. metara. Obala za privez plovila ukupne je dužine cca 300 metara, dubine od 0.8-3 metra.

 

Mandrać za brodice je prastari dio luke četvrtastog oblika dimenzije 20 X 20 metara.

 

Svi dijelovi-objekti luke, su masivnog tipa gradnje od kamena i betona, te su u dobrom stanju.

 

Luka je opremljena napravama za privez, dvama lučkim svijetlima i navozom za brodice. Luka Volosko ima komunalni dio luke za privez plovila kapaciteta 230 vezova. Ima priključak na vodovod, elektriku  i cestovnu prometnicu.

 

U sklopu luke nalazi se na vidljivom mjestu eko kontejner za prihvat otpadnih ulja.

 

Smještaj u gradu pruža sve ostale usluge višeg standarda.

Translate