Temeljem članka 14. Statuta Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga lučkom upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno viječe ima pet članova od kojih:
- dva člana Upravnog vijeća imenuje Župan
- jednog člana imenuje Ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova lućke kapetanije na čijem području je središte Lučke uprave
- jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika konsesije koji imaju koncesiju na području lučke uprave

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine i započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upavnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2017 - 2021 su:
Damir Lovreković
Robert Dundara
Vladimir Malnar
Josip Brkić

Predsjednik upravnog vijeća Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga je Marin Starčić