Luka Ika

Površina lučkog područja

59.733 m2, od toga je 5.430 m2 kopno, a 54.303 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Lovran

Lokacija

Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Ika

Geo - lokacija

ϕ = 45°18'4 N; λ = 14°17'2 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Oprić 100/1 dio, 25, 23/2 dio, 23/6 i 23/7.

Luka se sastoji od operativnoga gata, zaštitnog nasipa i privezišta za brodice. Operativni gat dužine je 70 metara, dubine uz gat od 1,5 do 3 metra, te kapaciteta priveza 2 manja broda i 15 brodica. Gat je armirano betonske konstrukcije i u ruševnom je stanju za uporabu. Zaštitni nasip je dužine 100 metara, širine 15 metara i u funkciji je djelomične zaštite akvatorija luke. S unutrašnje strane nasipa su privezi i sidrišta brodica. Duž zapadne obale nalaze se pojedinačni privezi brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, dizalicom nosivosti 5 tona i lučkim svijetlom koje nije u funkciji. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Luka Medveja

Površina lučkog područja

28.679 m2, od toga je 3.181 m2 kopno, a 25.498 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Mošćenička Draga 

Lokacija

Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Lovran

Geo - lokacija

ϕ = 45°17'4 N i λ = 14°16'9 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Lovran 47/1, 46 dio, 47/2 dio, 45 dio, 36/1 dio, 32 i 34 dio.

Luka se sastoji od operativnoga i zaštitnoga gata i operativnih obala (južne i istočne) te privezišta za brodice. Operativni i zaštitni gat dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 3 do 4,5 metara, kapaciteta priveza nazivno 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Vanjski dio gata ima zaštitnu funkciju sistema kamenometa (školjere).

Operativna južna obala dužine je 60 metara, dubine uz obalni zid od 4 do 5 metara, kapaciteta 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite (off shore).

Operativna istočna obala dužine je 28 metara, dubine uz obalni zid od 2,5 do 3 metra, kapaciteta priveza 1 do 2 broda, ovisno o veličini i načinu veza. Obala je izložena djelovanju mora bez prirodne i umjetne zaštite (off shore).

Dio luke, privezište za brodice, ukupne je dužine 135 metara, dubine uz obalni zid od 0,6 do 2 metra i kapaciteta priveza 50 komada brodica; sastoji se još od zaštitnog gata dužine 50 metara, radnog zaravna površine 120 2 i malog zaštitnog gata na ulazu dužine 7 metara.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice i navozom za brodice, cestovnom prometnicom, vodovodom, elektrikom i telefonom.

Gradska urbana sredina nudi sve potrebne standardne usluge.

Luka Opatija

Površina lučkog područja

10.264 m2, od toga je 1.010 m2 kopno, a 9.254 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Opatija – privezište Dražica

Lokacija

Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Medveja

Geo - lokacija

ϕ = 45°16'3 N; λ = 14°16'6 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi čestica KO Tuliševica 29 dio, 7343 dio, 7344 i dijela kojeg nema na planu.

Luka se sastoji iz operativnoga gata i obale za privez brodica. Operativni gat je dužine 45 metara, dubine uz gat od 3 do 4 metra, te kapaciteta priveza 3 manja broda i nekoliko brodica. Obala za privez brodica je prirodno kamenita s privremenim betonskim privezima kapaciteta 20 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom. Ima priključak na cestovnu prometnicu.

Luka Opatija – privezište Ičići

Površina lučkog područja

11.670 m2, od toga je 1.643 m2 kopno, a 10.027 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Opatija – privezište Portić 

Lokacija

Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, naselje Mošćenička Draga

Geo - lokacija

ϕ = 45°13'3 N; λ = 14°15'7 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Kraj 2935/1 dio, 2935/5 dio i 2936/1 dio.

Luka se sastoji iz operativne obale, zaštitnog gata – lukobrana, i obala za privez brodica. Operativna obala je dužine 60 metara, dubine uz obalni zid 4 metra i kapaciteta priveza 2 do 3 broda, ovisno o veličini i načinu priveza. Zaštitni gat - lukobran, ima funkciju zaštite akvatorija i služi za privez brodica. Dužine je 30 metara. Obale za privez brodica su tipa masivnih obalnih zidova ukupne dužine 160 metara, dubine 2 do 3 metra i kapaciteta priveza 50 brodica.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, navozom i dizalicom za brodice kapaciteta 3 tone. Ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

U luci se nalaze 2 manja zidana spremišta.

Luka Volosko

Površina lučkog područja

34.969 m2, od toga je 6.312 m2 kopno, a 28.657 m2 akvatorij.

Opis granica lučkog područja

Lučko područje sastoji se iz obalnoga kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Volosko – privezište Preluk

Lokacija

Sjeverni Jadran, Riječki zaljev, grad Opatija

Geo - lokacija

ϕ = 45°20'2 N; λ = 14°19'0 E

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Opatija 771/1, 771/2, 772/1 dio, 447 zgr, 457 zgr i 55/3 dio.

Luka se sastoji od operativnog gata, operativne obale za opskrbu plovila gorivom i obala za privez brodica. Operativni gat je dužine 100 metara, obostrano je operativan, dubine uz gat su od 4 do 5,5 metara te kapaciteta priveza jednog velikog i tri manja broda. Operativna obala za opskrbu plovila gorivom je dužine 34 metra i dubine 4,5 metara. Obala za privez brodica je ukupne dužine 200 metara, dubine uz obalni zid od 1 do 2 metra te kapaciteta priveza 70 brodica; na sidrenim vezovima nalazi se privezano još 70 brodica. Svi dijelovi - objekti luke, masivnog su tipa gradnje od kamena i betona, i u dobrom su stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice nosivosti 5 tona, manjom ručnom dizalicom za brodice, te malim navozom za brodice. Luka također ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.

Smještaj u gradu pruža sve ostale usluge višeg standarda.